Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pidato Bahasa Sunda (Biantara) Tema Mieling Milangkala Kota Bogor


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.Contoh pidato bahasa sunda singkat tentang pendidikan, kebersihan, perpisahan, kesehatan, lingkungan, narkoba, kemerdekaan, pemuda, agama, dll di materipedia.my.id Terdapat 1000 An pidato Yang bisa Kamu Gunakan sebagai Belajar ataupun tugas Sekolah dalam Berbagai Bahasa dan berbagai tema.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

 1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
 2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
 3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

Berikut ini kita akan membahas singkat tentang pengertian pidato, unsur-unsur pidato, cara berpidato agar tidak grogi. mengulas lengkap mengenai contoh pidato singkat yang baik dan benar.

Mulai dari contoh pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat, contoh pidato bahasa jawa pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang disiplin, contoh pidato bahasa jawa narkoba dll, oke sekarang kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita yaitu tentang contoh pidato, langsung saja kita simak uraian di bawah ini.

 

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

Contoh Pidato Bahasa Sunda (Biantara) Tema Mieling Milangkala Kota Bogor   

Bissmillahirrahmaanirrahiim
Assalamualaikum wr.Wb.
Sampurasun!!

Anu dipihormat Saderek Walikota miwah Wakil Walikota Bogor;
Anu dipihormat : Pingpinan tur Anggota DPRD miwah Unsur Pimpinan Daerah Kota Bogor
Anu dipihormat : Para Pejabat TNI miwah Polri katut para Pejabat Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, OPD, Kelurahan serta Desa sa-Kota Bogor;
Tamu uleman anu dipihormat sareng dimulyakan Allah SWT.

PuJi sinareng sukur salawasna urang sanggakeun estu ka Allah nu Maha Agung. Margi ku pangersa Anjeuna urang salalawasna aya dina rahmat, hidayah sareng inayah-Na, tug dugi ka dina dinten anu pinuh kabagjaan ieu urang tiasa manjangkeun silaturahmi dina kaayaan sehat walafiat, pikeun riung mungpulung dina acara mieling Milangkala Kota Bogor anu ka-528. Shalawat sarta salam mugia salalawasna dikocorgolontorkeun ka junjungan urang, Habibana Wanabiyyana Muhammad SAW, ka kulawargana, para sahabat, tyug dugi ka urang sadaya salaku umatna anu satia dugi ka ahir jaman.

Dina dinten anu pinuh ku kabagjaan ieu, sim kuring salaku pribadi tur asmana Pamarentah Propinsi Jawa Barat ngahaturkeun wilujeng milangkala Kota Bogor ka-528 Taun 2010 ka Walikota Bogor miwah ka sakumna jajaran pingpinan daerah sarta masyarakat Kota Bogor. Harepan urang sarerea, pangeling-eling ieu janten pamecut pikeun pamarentah katut sakumna masarakat Kota Bogor dina ngawujudkeun visi Kota Bogor nyaeta “Kota jasa anu nyaman dibarung ku masarakat madani tur pamarentah amanah.


Dina waktos nu sami, momen ieu oge tiasa dijantenkeun wahana pikeun ngawewegkeun sinergitas antawis Pamarentah Kota Bogor sareng Pamarentah Provinsi Jawa Barat, dugi ka tiasa rempug jukung sauyunan sarta dina waktuna janten entry point pikeun ngahontal masarakat Jawa Barat anu mandiri, dinamis, tur sejahtera.
Sakumaha urang pada uninga, yen Kota Bogor ngapimilik lerak strategis anu padeudeut jeung Jakarta salaku ibukota Nagara. Tempat nu strategis ieu janten hiji kaunggulan anu sacara langsung bisa mangaruhan kana kamekaran perekonomian, utamana dina sektor industri jeung jasa. Salian tina eta, Kota Bogor oge gaduh ajen historis nu luhung. Salah sawiosna nyaeta wangunan sarta tempat-tempat sejenna titinggal jaman kolonialisme anu janten pamincut pikeun sajarawan jeung para wisatawan, naha eta wisatawan domestik atanapi wisatawan manca negara, datang ka kota Bogor.


Luyu jeung kaunggulan katut daya tarik Kota Bogor, bisa dipastikeun bakal mawa kontribusi pikeun ngaronjatkeun perekonomian tug dugi ka ngarojong kana kamekaran anu dipihareup, nyaeta ngaronjatna kasajahteraan rahayat Kota Bogor kalayan walatra. Namung, tangtosna wae kedah diperhatikeun dampak negatif tina kamekaran daerah perkotaan, anu ilaharna ngadatangkeun rupa-rupa masalah kependudukan. Masalah eta beuki lila tangtu bakal beuki hese ditungkulanana upama pamarentah jeung masarakatna katut stakeholder lianna henteu boga komitmen anu kuat pikeun rempug jukung sauyunan memeresna. Pikeun memeres masalah anu diuningakeun tadi, tangtungna wae kudu dillakukeun saara komprehensif, salah sahijina bisa dilakukeun ngaliwatan pengaturan tata ruang kota anu hade. Katambah Kota Bogor ngapimilik loba bangunan bersejarah anu kudu dijaga tur dimumule.


Sakumaha urang pada maphum, masalah sarta potensi 26 kabupaten/ kota di Jawa Barat sakitu ragemna. Nya kitu oge masalah sarta potensi Kota Bogor, sapertos anu diuningakeun di luhur. Kulantaran kitu, Pamarentah Propinsi Jawa Barat parantos netepkeun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) taun 2010 jadi dokumen rencana operasional pangwangunan taun 2010, dumasar kana isu-isu strategis sarta pamarekan kawilayahan, anu saterusna difokuskeun kana program jeung kagiatan pikeun ngahontal 9 (salapan) tujuan babarengan common goals jeung non common goals.


Kaitana sareng hal eta, ditetepkeun tema pembangunan Jawa Barat taun 2010, nyaeta: “Mewujudkan satu kesatuan pembangunan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, dalam rangka pencapaian Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera”. Implikasi strategis anu dipihareup dina tema pangwangunan ieu nyaeta ngaronjatna partisipasi jeung kapentingan masarakat sarta stakeholder lianna, naha ti tingkat pusat, propinsi jeung kabupaten/ kota.


Ari nu jadi prioritas pangwangunan Jawa Barat taun 2010 ngawengku hal-hal di handap ieu.

 1. Ngaronjatkeun kualitas atikan, anu difokuskeun kana ngaronjatekun mutu jeung layanan atikan anu walatra
 2. Ngaronjatkeun kualitas kasehatan, anu difokuskeun kana ngaronjatkeun darajat kasehatan indung jeung anak, penaggulangan katut pencegahan penyakit menular, sarta ngabudayakeun hirup bersih jeung sehat
 3. Kamandirian dina pangan, anu difokuskeun kana pasadiaan bahan pangan pokok anu berkualitas sarta tuluy-tumuluy
 4. Ngaronjatkeun daya beuli masarakat, anu difokuskeun kana mekarkeun aneka usaha anu boga nilai tambah, dina raraga nyiptakeun lahan gawe, ngembangkeun modal jeung budaya masarakat digawe
 5. Ngaronjatkeun kinerja aparatur, anu difokuskeun kana ngaronjatkeun pelayanan publik sarta implementasi sistem renumerasi daerah anu berkeadilan, sarta nerapkeun sistem good governance secara konsisten
 6. Penaggulangan bencana, katut pengendalian lingkungan hidup, anu difokuskeun kana usaha ngurangan resiko bencana, utamana banjir jeung longsor, sarta ngamumule tur ningkatkeun legana jeung fungsi kawasan lindung kalayan nyistem
 7. Ngembangkeun infrastruktur wilayah, anu difokuskeun kana ngawangun jalan, ngawangun infrastruktur perhubungan, ngawangun waduk, ngawangun infrastruktur pengendalian banjir, ngawangun jeung ngarehabilitasi daerah irigasi strategis, ngungkulan masalah sampah, sarta ngawujudkeun ruang investasi pikeun ngembangkeun infrastruktur wilayah
 8. Ngembangkeun energi, anu difokuskeun kana ngembangkeun energi alternatif jeung listrik ka padesaan
 9. Ngembnagkeun padesaan, anu difokuskeun kana kamandirian masarakat jeung kalembagaan, dina rancang bangun jeung kasinambungan kaualitas pangwangunan di padesaan
Ngemut kana penting jeung strategisna rencana pangwangunan Jawa Barat taun 2010, ku kituna dina kasempatan ieu sim kuring umajak ka sakumna masarakat katut para stakeholders di Kota Bogor pikeun paheuyeuk-heuyeuk leungeun mere kontribusi pikeun nyukseskeun program pangwangunan Jawa Barat luyu jeung peranna sewang-sewang. Salajengna ka Pamarentah Kota Bogor dipiharep ngiring ngajaga konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas jeung efisiensi pelaksanaan pangwangunan Jawa Barat, hususna Kota Bogor. Teu aya deui tujuan nu sanes iwal ti pikeun ngawujudkeun kasajahteraan masarakat Kota bogor katut Jawa Barat dina umumna.
Sakita rupina anu tiasa didugikeun dina ieu kasempetan. Mugia Allah SWT salalawasna nangtayungan, maparin rahmat sarta karunia ka urang sadaya. Amin.


“Wilujeng Milangkala Kota Bogor Ka-528”


Billahitaifiq wal-hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.


 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan . pidato bahasa sunda tentang pendidikàn, pidato bahasa sunda tentang kebersihan ,pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang corona , pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang akhlak, pidato bahasa sunda tentang bersyukur, pidato bahasa sunda lucu. pidato bahasa arab tentang pendidikan,pidato bahasa arab singkat dan pendek,pidato bahasa arab latin, kumpulan pidato bahasa arab, kumpulan pidato bahasa arab tentang ilmu, pidato bahasa arab tentang ibu, teks pidato bahasa arab tentang akhlak, pidato bahasa arab tentang kebersihan, pidato bahasa jepang, pidato bahasa korea tentang pendidikan, pidato bahasa arab, pidato bahasa korea tentang islam, pidato bahasa thailand, pidato bahasa inggris
pidato bahasa cina, teks bahasa korea, pidato bahasa Jerman, pidato bahasa Belanda, Pidato Bahasa Malaysia,

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

 

Posting Komentar untuk "Pidato Bahasa Sunda (Biantara) Tema Mieling Milangkala Kota Bogor "