Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Acara Isra Miraj


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.Contoh pidato bahasa sunda singkat tentang pendidikan, kebersihan, perpisahan, kesehatan, lingkungan, narkoba, kemerdekaan, pemuda, agama, dll.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

  1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
  2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
  3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

Berikut ini kita akan membahas singkat tentang pengertian pidato, unsur-unsur pidato, cara berpidato agar tidak grogi. mengulas lengkap mengenai contoh pidato singkat yang baik dan benar.

Mulai dari contoh pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat, contoh pidato bahasa jawa pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang disiplin, contoh pidato bahasa jawa narkoba dll, oke sekarang kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita yaitu tentang contoh pidato, langsung saja kita simak uraian di bawah ini.

 

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Acara Isra Miraj


Bismillahirrahmanirrahim..
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..


Langkung ti payun widian simkuring ngadugikeun hatur séwu nuhun kana saniskanten perhatosan Bapa Pupuhu SD/SMP/SMA … (Nama sakola/pesantren/jst) Anu ku simkuring dipihormat, Bapa Ustad … (Nama Ustad) Anu ku simkuring dipihormat, Bapa/Ibu guru anu ku simkuring dipihormat, sarta réréncangan sadaya anu ku simkuring dipikadeudeuh.

Kalawan ngédalkeun sukur, alhamdulillah.. Sami-sami hayu urang ucapkeun syukur ka-asih, ka Pangéran Anu Maha Kawasa. Margi kalawan rahmat-Na anu parantos ngalélérkeun ni’mat sareng kaséhatan dugi ka urang sadaya tiasa ngariung di ieu tempat kanggo pangémut dinten Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, dina kaayaan séhat wal’afiat.

Solawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka jungjunan urang sadaya, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sarta ka kulawargina, sohabatna, tug dugi ka urang salaku umatna dugi ka dinten kiamah. Amiin yaa robbal alamin…

Simkuring ngadég di payuneun hadirin sadaya wiréh kapancénan salaku panata acara badé ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun, nya éta di antawisna :

1. Bubuka
2. Maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun solawat nabi
3. Laporan ti Ketua Panitia Pelaksana
4. Pamapag ti Bapa Pupuhu sakola
5. Taushiyah
6. Doa/Panutup

Hadirin sadaya anu ku simkuring dipihormat supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ieu acara urang buka waé ku maos basmalah sasarengan.

(Bismillahirrahman nirrahim..)

Acara kadua, maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun mingpin solawat nabi. Ka Sadérék (Nama pembaca alqur’an) mangga dihaturanan.

(Maos ayat suci alqur’an sarta solawat nabi)

Hatur nuhun ka Sadérék.. (Nama pembaca alqur’an) anu parantos ngaoskeun ayat suci Alqur’an sareng mingpin solawat nabi. Nincak kana acara katilu, laporan Pupuhu Panitia Pelaksana. Ka Sadérék (nama ketua panitia) mangga dihaturanan ka payun.

(Laporan ketua panitia)

Hatur nuhun ka Sadérék.. (Nama ketua panitia) anu parantos ngadugikeun laporanana. Nincak kana acara ka opat, pamapag ti Bapa pupuhu SD/SMP/SMA.. (Nama sekolah) Ka Pangersa Bapa.. (Nama kepala sekolah) , waktos sinareng tempat disayogikeun.

(Pamapag dari kepala sekolah)

Hatur nuhun ka kersana Bapa.. (Nama kepala sekolah), anu parantos ngadugikeun pamapagna. Nincak kana acara kalima, nya éta taushiyah ti Bapa Ustad.. (Nama ustad), Sumangga Bapa.. (Nama ustad), waktos sinareng tempat disayogikeun.

(Taushiyah)

Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad.. (Nama ustad) anu parantos ngadugikeun taushiyahna. Nincak kana acara nu terakhir, nya éta doa atawa panutup. Acara doa ieu baris dipingpin ku Bapa Ustad.. (Nama ustad). Sumangga Bapa Ustad.. (Nama ustad), dihaturanan kanggo mingpin doa.

(Maca do’a)

Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad.. (Nama ustad), anu parantos mingpin do’a, mugia do’a urang sadaya di kobul ku AllaH SWT. Aamiin. Sumangga ieu acara urang pungkas ku aosan hamdalah.

(Alhamdulillahirabbil‘alamin..)

Ti simkuring rupina sakitu waé anu kapihatur. Sim kuring ngahaturkaeun nuhun ka réngréngan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Mugi-mugi sanis kanten jadi hiji hal anu atos urang usahakan ieu, meunang Pangestu sarta Pahala ti Allah Swt. Amin!
Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Billahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum wr. wb.

 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan . pidato bahasa sunda tentang pendidikàn, pidato bahasa sunda tentang kebersihan ,pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang corona , pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang akhlak, pidato bahasa sunda tentang bersyukur, pidato bahasa sunda lucu. pidato bahasa arab tentang pendidikan,pidato bahasa arab singkat dan pendek,pidato bahasa arab latin, kumpulan pidato bahasa arab, kumpulan pidato bahasa arab tentang ilmu, pidato bahasa arab tentang ibu, teks pidato bahasa arab tentang akhlak, pidato bahasa arab tentang kebersihan, pidato bahasa jepang, pidato bahasa korea tentang pendidikan, pidato bahasa arab, pidato bahasa korea tentang islam, pidato bahasa thailand, pidato bahasa inggris
pidato bahasa cina, teks bahasa korea, pidato bahasa Jerman, pidato bahasa Belanda, Pidato Bahasa Malaysia,

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Acara Isra Miraj"