Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terbaru Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Acara Halal Bil Halal


Sesorah adalah merupakan bentuk dari pidato dengan menggunakan bahasa jawa, pidato sendiri memiliki arti berbicara menggunakan lisan di hadapan banyak orang / orang umum untuk tujuan tertentu.Ada berbagai jenis pidato bahasa jawa yang biasa digunakan, berbagai macam topik juga tersedia. Nah kali ini kita akan membahasnya secara lengkap.

Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato bahasa jawa. Mulai dari Contoh pidato bahasa jawa tentang narkoba, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh bahasa jawa tentang kebersihan, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, dll.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

  1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
  2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
  3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

  Terbaru Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Acara Halal Bil Halal    Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Kawula nuwung, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung Dumadi” tansah kajiwa lan kasalira dhumateng kula lan pan jengengan sadaya.

    Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, denen kawula cumanthaka marak mangarsa hanggempi kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, inggih awratipun hamastuti jejibahan luhur kula piniji minangka duta saraya sarina saking  panjenenganipun bapa/ibu…………..(besan), kula kadhawuhan nglarapaken puta calon temanteng kakung, mugi katur panjenenganipun bapak/ibu……….(ingkang mengku gati).

    Penjenenganipun bapa……. (ingkang nampi) ingkang jumeneng hangembani wuwus minangka sulih sarira saking penjenenganipun bapa/ibu……..ingkang winantu sagunging pakurmatan. Wondene menggah sedya sowan kula wonten ngarsa panjenengan.

    Ingkang sepisan, ngaturaken sewu agenging kalepatan dene panjengengan bapa/ibu…… boten segad hanindakaken piyambak masrahaken putranipun calon temanten kakung, kapeksa namung saged ngaturaken salam taklim mugi katura ing panjenenganipun bapa/ibu…. Ingkang lumantar kawula. Sanget ing pamujinipun, bilih ngaturaken salam taklim mugi katura ing pangjengengan Bapa/ibu…….., ingkang lumantar kawula. Sanget ing pamujinipun, bilih anggenipun mengku karya hanetepi darmanging asepuh, hangrakit sekar cepaka mulya, hamiwaha putra maharga siwi, tetepa winengku ing suka basuki.

    Jangkep kapin kalih, rehning putra calon temanten kakung pun bagus……… atmaja kakung saking Bapa/ibu ….. ingkang pidalem ing…….sampun kelampahan ijab/dhaup suci kalyan Rara……… kenya siwi saking panjenenganipun bapaibu…… kala wau diten surya kaping……wanci tabuh………… mapan ing dalem……mriki kanthi nirbaya nir wikara boten wonten alangan satunggal punapa.

    Sarehning sampun ndungkap titiwanci tumapaking gati, pramila calon temanten kakung kula pasrahaken mugi tumunten katindakna dhaup panggihing temanten, anut satataning adat widhiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing …………. Kula sapangombyong tansah jumurung ing karsa, sinartan puji donga mugi Gusti tansah ngijabahi dhumateng temanten sarimbit anggenipun amangun brayat enggal, tansah manggih guyup rukun atut runtut ayem tentrem rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang sinedya.

    Denen ingkang wekasan sasampunipun paripurmaning pahargyan kula sarombongan pangombyong temanten kakung, keparenganyuwun pamit saha nyuwun pangestu mugi-mugi lampah kawula sarombongan manggih wilujeng kalis saking pringga bayaning marga.

    Semanten ugi hambok bilih anggen kawula mingaka talanging basa wonten gonyak-ganyuking wicara, kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krami kawula tansah nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

    Aakhirul kalam, billahi taufik wal hidayat

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan . pidato bahasa sunda tentang pendidikàn, pidato bahasa sunda tentang kebersihan ,pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang corona , pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang akhlak, pidato bahasa sunda tentang bersyukur, pidato bahasa sunda lucu. pidato bahasa arab tentang pendidikan,pidato bahasa arab singkat dan pendek,pidato bahasa arab latin, kumpulan pidato bahasa arab, kumpulan pidato bahasa arab tentang ilmu, pidato bahasa arab tentang ibu, teks pidato bahasa arab tentang akhlak, pidato bahasa arab tentang kebersihan, pidato bahasa jepang, pidato bahasa korea tentang pendidikan, pidato bahasa arab, pidato bahasa korea tentang islam, pidato bahasa thailand, pidato bahasa inggris
pidato bahasa cina, teks bahasa korea, pidato bahasa Jerman, pidato bahasa Belanda, Pidato Bahasa Malaysia,

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

 

 

Posting Komentar untuk "Terbaru Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Acara Halal Bil Halal"