Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Sunatan Terbaru


Pidato adalah suatu kegiatan berupa ucapan dengan susunan yang baik untuk menyampaikan gagasan kepada orang banyak. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan atau maksud kita dengan suka rela. Pidato juga merupakan suatu kegiatan untuk berorasi di depan umum...Kumpulan Pidato Lengkap

Adapun unsur-unsur dalam pidato yaitu:

 1. Pendahuluan
 2. Salam pembuka
 3. Sapaan
 4. Puji syukur
 5. Isi pidato
 6. Penutup pidato
 7. Salam penutup

Ciri-ciri pidato yang baik adalah:

 1. Pidato harus memiliki tujuan yang jelas.
 2. Sebuah pidato harus mengandung atau memuat kebenaran.
 3. Penyampaian pidato harus jelas dan semenarik mungkin.
 4. Pidato harus bersifat efektif, dapat diselingi dengan humor.
 5. Penyampaian pidato menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang terang dan jelas.

Metode-metode dalam membawakan pidato yaitu:

 1. Metode memoriter yaitu menghafal naskah.
 2. Metode ekstemporan yaitu membuat catatan kecil berisi garis besar pidato.
 3. Metode naskah yaitu dengan cara membaca naskah yang telah disiapkan.
 4. Metode impromtu yaitu spontanitas atau serta merta tanpa adanya persiapan.

Jenis-jenis pidato adalah sebagai berikut:

 1. Pidato yang bersifat persuasif
 2. Pidato yang bersifat rekreatif
 3. Pidato yang bersifat informatif
Tujuan pidato adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada orang lain secara massal dengan berorasi di depan umum. Selain itu, pidatojuga dapat berfungsi untuk membuat orang lain senang dan terhibur dengan apa yang kita sampaikan


Berikut Contoh Pidatonya:

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Sunatan Terbaru

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun, para pinisepuh ingkang kinabekten. Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan.

Kula keparenga sumela atur nggempil kamardikan panjene-ngan sekaliyan, kalanipun saweg sakeco mawan pangandika.

Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri, bilih

saking keparengipun Bapak……………. sarimbit, kula tinanggenah

nglairaken raos pangraos ingkang mijil saking telenging wardaya.

Saking Bapak………….. sarimbit, langkung rumiyin ngaturaken

puji syukur Alhamdulillah dumateng ngarsanipun Pangeran Ingkang Maha Agung, dene saged anjenengi pawiwahan supitan

sunatan) putranipun ingkang angka………..nama pun…………….

Kaping kalihipun Bapak………….sekaliyan ngatutakenpambagyo

sugeng rawuh dumateng paratamu kakung sumawana putri. Bapak

………..sekaliyan ngaturaken gunging panuvvun ingkang tanpa

upami. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha penggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi

lega-legawaning manah. Lintunipun menika Bapak…………………….

sarimbit ngaturaken gunging panuwun, dene panjenengan sami ugi kersa paring berkah pangestu dumateng putra kula ingkang

sampun dipun khitan. Panjenenganipun Bapak…………………………..

sekaliyan rumaos karoban ing sih sutrisna bebasan kadi lelumban wonten samodra kencana, sakalangkung ndadosaken bombong bmgahing manah.

Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dumateng para sanak sadheredk kadang kadeyan, pamong mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkang sampun kantho rila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel.

Sarehning bapak ………….. sarimbit mboten saged ngaturi

piwales punapa-punapa pramila sagedipun namung ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kau-tman panjenengan angsala piwales kanugrahan saking Gusti Allah SWT. ingkang matikel-tikel saha mawantu-wantu.

Kaping sekawan Bapak……………….sarimbit nyuwun gungan

panenengan sekaliyan kersaha paring berkah pangestu wilujeng

dumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun saged wilujeng nir ing pancabaya, sageda dados putra ingkang divvasa remaja ngertos tanggel jawab, bekti marang sesepuh lan murakapi dateng bebrayan, kathah labuh labet dateng negari bangsa lan agaminipun.

Mbok bilih wonten kiranging trapsila anggenipun ngacarani rawuh saha mapanaken palenggahan panjenengan sadaya, kiranging trapsila saha bojakraina para sanak sadherek ingkang tinanggenah among tamu, Kiranging trapsila para sinoman anggenipun nglantaraken bojokrama, wonten kuciwaning pasugatan lan lelangen, kersaha para tamu anglubema sih pangaksama.

Ing wusana para tamu kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken anggenipun sami lelenggahan kanthi suka manggung saha angrakabi sadaya pasugatan lan lelangan ingkang kaladosaken ngantos dumugi paripumaning pawiwahan punika.

Minangka puput pepuntoning atur, mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya wara punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur, saha kirang trapsilaning anggen kula matur, awit kiranging pangertosan kula, mugi para tamu kersaha anglunturaken gunging samodra pangaksama.

Akhirul kalam billahit taufik wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun !
 

 

beberapa contoh yang merupakan teks pidato. Semua contoh meliputi tentang pidato bahaya narkoba, pidato perpisahan, pidato kebersihan, pidato pendidikan, dan yang terakhir pidato moral atau pendidikan karakter. Contoh pidato bahasa jawa tentang narkoba, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh bahasa jawa tentang kebersihan, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, dll.Dari mulai contoh yang pertama hingga akhir silahkan bisa dijadikan untuk referensi bagi yang membutuhkan.

 

 Contoh Naskah Pidato Singkat dalam Berbagai TemaBanyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan .

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Sunatan Terbaru"