Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Wilujeng Sepekanan Bayi


Pidato adalah suatu kegiatan berupa ucapan dengan susunan yang baik untuk menyampaikan gagasan kepada orang banyak. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan atau maksud kita dengan suka rela. Pidato juga merupakan suatu kegiatan untuk berorasi di depan umum...Kumpulan Pidato Lengkap

Adapun unsur-unsur dalam pidato yaitu:

 1. Pendahuluan
 2. Salam pembuka
 3. Sapaan
 4. Puji syukur
 5. Isi pidato
 6. Penutup pidato
 7. Salam penutup

Ciri-ciri pidato yang baik adalah:

 1. Pidato harus memiliki tujuan yang jelas.
 2. Sebuah pidato harus mengandung atau memuat kebenaran.
 3. Penyampaian pidato harus jelas dan semenarik mungkin.
 4. Pidato harus bersifat efektif, dapat diselingi dengan humor.
 5. Penyampaian pidato menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang terang dan jelas.

Metode-metode dalam membawakan pidato yaitu:

 1. Metode memoriter yaitu menghafal naskah.
 2. Metode ekstemporan yaitu membuat catatan kecil berisi garis besar pidato.
 3. Metode naskah yaitu dengan cara membaca naskah yang telah disiapkan.
 4. Metode impromtu yaitu spontanitas atau serta merta tanpa adanya persiapan.

Jenis-jenis pidato adalah sebagai berikut:

 1. Pidato yang bersifat persuasif
 2. Pidato yang bersifat rekreatif
 3. Pidato yang bersifat informatif
Tujuan pidato adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada orang lain secara massal dengan berorasi di depan umum. Selain itu, pidatojuga dapat berfungsi untuk membuat orang lain senang dan terhibur dengan apa yang kita sampaikan


Berikut Contoh Pidatonya:

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Wilujeng Sepekanan Bayi

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun. para pinisepuh ingkang kmabekten. Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek sedaya ingkang dahat kinurmatan.

Sederengipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung, awit kula jumeneng wonten ngarsanipun panjenengan Sami. mboten nami ngirangi tata trapsila, ananging ngengeti kawontenan ingkang mekaten. Kula nun, keparenga sumela atur nggempil kamardikan panjenengan sekalian kalaipun saweg sekeco wawan pangandika.

Kula ingkang kajibah dados tetalanging tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung

sumawana putri, bilih saking kaparengipun Bapak………….

sekaliyan kula tinanggenah nglairaken raos pengaos ingkang mijil saking telenging manah.

Ingkang dingin Bapak …………. sekaliyan ngaturaken puji

syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung, dene saged kaleksanan angajangi pahargyan pawiwahan sepekenan

putranipun/ptra putrinipun ingkang angka……..Kaping kalihipun

Bapak………… sekaliyan mboten keupen ngaturaken pambagyasegeng rawuh dumateng para tamu kakung sumwana putri.

Bapak……….. sekaliyan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sami sampun kepareng

nglonggaraken wekdal sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. Bapak ………… sekaliyan rumaos karoban ing

sih sutresna ingkang sakalangkung ndadosaken bombong bebeg bingahing manah.

Kajawi saking punika Bapak……………… sekaliyan ngaturaken

sewu gunging panuwun ingkang tanpa upami tumrap sadaya ingkang sampun paring sumbangsih kadarman arupi punapa: bau – suku, rigen pratikel saha pisungsung ingkang maneka warni, ingkang tundhonipun damel ngengreng saha regenging pasamuan sarta cekaping kaperluan punika. Ingkang mekaten kalawan mugi-mugi Gusti Ingkang Maha Agung paring piwales ingkang skalang-kung cekap.

Wandene ingkang dados hajad-ujubing ing pasamuan punika,

syukuran sepekenan bayi awit Rikala dinten……..tanggai………

wulan…….. tahun………utawi surya kaping………tahun………Bapak

saha Ibu…………angsal kanugrahaning Pngeran pikantuk putra

ingkang mijil…………. wonten ing ……………… kanthi wilujeng

mboten wonten alangan satunggal punapa.

Awit saking berkahing Pangeran ingkang Maha Agung sarta saking berkah pangestu panjenengan sadaya, ingkang ibu tuwin jabang bayi tansah wilujeng nir ing sambekala sumrambah sagung para rawuh.

Putra/putri ingkang angka…………….. punika dening Bapak

……………..sekaliyan dipun paringi tetenger………….Kajawi

saking punika tambahing puja-puji pangastuti, mugi-mugi putra ingkang nembe mijil punika pinaringan berkah pangestuning Pangeran, mugi-mugi sageda murakapi dumateng tiyang sepuhipun, saged mikul duwur mendhem jero. Saged migunani dhateng masyarakat bebrayan, murakabi tumrap pembangunan, nusa, bangsa saha agami. Ugi sageda dados pandekaring bangsa.

Tumapaking pawiwahan punika saderengipun sampun

karantam tharik-tharik, ewondene taksih kathah tuna dungkaping tumindak.

Langkung-langkung tumrap atur pamboja krama sarta kiranging pangrengkuh anggenipun mapanaken, kajarag wontenipun papan saha kirang trepsilanipun anggenipun mapanaken.

Pramila ingkang makaten wan Bapak………………sekaliyan

mboten saged matur sanes kajawi muhung nyuwun lumunturing sih samodra pangaksama.

Wasana minangka tutuping atur, mbok menawi wonten thi-thaling rembag saha kirang trepsilaning anggen kula matur awit kirange seserepan kula, saha kirang titi tata pratitising atur tetemba-ngan, kersaa para rawuh anglunturaken samodra pangaksama. Akhirul kalam, bilahit taufik wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
 

 

beberapa contoh yang merupakan teks pidato. Semua contoh meliputi tentang pidato bahaya narkoba, pidato perpisahan, pidato kebersihan, pidato pendidikan, dan yang terakhir pidato moral atau pendidikan karakter. Contoh pidato bahasa jawa tentang narkoba, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh bahasa jawa tentang kebersihan, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, dll.Dari mulai contoh yang pertama hingga akhir silahkan bisa dijadikan untuk referensi bagi yang membutuhkan.

 

 Contoh Naskah Pidato Singkat dalam Berbagai TemaBanyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan .

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Wilujeng Sepekanan Bayi"